Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

Biura rachunkowe we Wroc??awiu

Biuro rachunkowe to instytucja w której mamy mo??liwo??? zleci? us??ugi finansowe zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Przedsi?biorstwa cz?sto posiadaj? w??asne struktury ksi?gowe ale mniejszym podmiotom op??aca si? skorzysta? z us??ug takich w??a??nie biur. Wtedy p??ac? tylko za zrealizowan? us??ug? bez konieczno??ci zatrudniania pracowników zajmuj?cych si? tylko tym dzia??em. To du??a wygoda a dodatkowo uzyskujemy pewno???, ??e wyliczenia dotycz?ce podatków i innych wylicze?? b?d? prawid??owe poniewa?? przeprowadza je wykwalifikowany pracownik. Klienci indywidualni równie?? ch?tnie korzystaj? z takich biur gdy?? s? one pomocne w finalizowaniu sprawa zwi?zanych z podatkami takimi jak sk??adanie deklaracji podatkowych czy rozliczanie PITów.

Ze wzgl?du na du??? liczb? podmiotów gospodarczych i mieszka??ców we Wroc??awiu mamy do czynienia z du??ym rynkiem us??ug ksi?gowych a co za tym idzie spor? ilo??ci? biur rachunkowych. Wi?kszo??? z nich to niewielkie firmy posiadaj?ce swoich sta??ych klientów jednak zdarzaj? si? wi?ksze biura oferuj?ce dodatkowe us??ugi. G??ównie s? to us??ugi finansowe o zró??nicowanym profilu takim jak sektor kredytów, systemy nadzoruj?ce finanse przedsi?biorstw i inne. Klienci mog? wi?c wybiera? biura w zale??no??ci od wymaganego zakresu us??ug. To wa??ne poniewa?? potrzeby zmieniaj? si? niekiedy sezonowo i ci???ko opiera? si? na jednym us??ugodawcy. Rozliczenie PITu jest niezbyt drogie a jego cena to oko??o 50 z??. Za bardziej zaawansowane us??ugi ksi?gowe zap??acimy nawet do 1000 z??.