Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

Pomoc drogowa Wroc??aw

Wroc??aw jest wa??nym w?z??em komunikacyjnym o mi?dzynarodowym znaczeniu. Miasto skupia kilka dróg krajowych oraz co najbardziej istotne - le??y w pobli??u autostrady A4 przebiegaj?cej od granicy z Niemcami a?? na Górny ??l?sk. To sprawia, ??e ilo??? u??ytkowników dróg jest bardzo du??a a w godzinach szczytu na niektórych drogach tworz? si? korki. Taki stan sprzyja incydentom drogowym, których szczególnie w miesi?cach zimowych jest tu bardzo du??o. Wobec tego rzecz? oczywist? jest, ??e rynek us??ug pomocy drogowej jest tu bardzo du??y. Firmy oferuj?ce us??ugi powstaj? wprost proporcjonalnie do samochodów rejestrowanych we Wroc??awiu i jego obr?bie. Pomoc drogowa Wroc??aw pomaga w róznych sytuacjach. Szczególne zag?szczenie us??ugodawców z tej bran??y mo??na zauwa??y? niedaleko autostrady A4. Ze wzgl?du na obowi?zuj?ce przepisy auta, które podlegaj? unieruchomieniu na autostradach musz? by? odholowane przez specjalne jednostki do najbli??szego zjazdu. Firmy specjalizuj? si? najcz???ciej w pomocy drogowej na tego typu drogach, gdy?? jest to bardzo op??acalne.

Z pomocy drogowej mo??emy skorzysta? w rozmaitych sytuacjach. Musimy mie? jednak na uwadze koszty jakie mo??e za sob? poci?gn?? zamówienie tego rodzaju us??ugi. Cz?sto mog? one przekroczy? kwot? 500 z?? w zale??no??ci od us??ug. Pomoc drogowa Wroc??aw najcz???ciej ??wiadczy us??ugi opieraj?ce si? nie tylko na holowaniu czy transporcie pojazdów ale tak??e oferuje poboczne czynno??ci takie jak dowiezienie paliwa czy drobne naprawy na miejscu. To wa??ne je??eli nie mamy w pomocy nikogo kto móg??by nam pomóc. Wi?kszo??? firm dzia??aj?cych na obszarze Wroc??awia dzia??a 24 h na dob?.