Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

Transport Wroc??aw

Ostatnimi czasy firmy transportowe maj? bardzo du??o pracy. Funkcjonowanie tego rodzaju firmy jest bardzo z??o??one oraz nie nale??y do ??atwych zada??. Dzia??anie firmy transportowej opiera si? na ci?g??ej wspó??pracy z innymi firmami b?d?? klientami indywidualnymi. Wa??nym elementem podczas przyjmowania zlecenia jest weryfikacja klientów. Niejednokrotnie mo??emy mie? do czynienia z kontrahentami nie do ko??ca uczciwymi.

Zazwyczaj nie zajmuje si? tym kierowca, lecz osoba pracuj?ca w biurze, która wysy??a samochód w wyznaczone miejsce. Zak??adaj?c firm? transportow? musimy si? zastanowi? nad pracownikami, których chcemy zatrudni?. Najlepiej, aby to byli do??wiadczeni kierowcy, którzy nie maj? na swoim koncie wiele kolizji. Kolejn? kwesti? jest sposób rozliczania si? firmy transportowej z kierowc?. W tym celu najlepiej obliczy? stawk? za kilometr w firmie. Koszty transportu s? bardzo zró??nicowane i zale??? od wielu czynników. Przede wszystkim transport Wroc??aw na odleg??o??? do 20 km b?dzie dro??szy w przeliczeniu na jeden kilometr od tego na 500. Ka??de wynaj?cie TIRa to dodatkowe koszty operacyjne wynosz?ce oko??o 500 z??. Op??acenie kierowcy to wydatek rz?du 300 z?? na dzie??.

Pe??na obs??uga firm transportowych - MaWo Group - https://mawogroup.pl/